W przypadku chęci nawiązania współpracy pozostajemy do dyspozycji. Spotkanie jest możliwe zarówno w Państwa siedzibie, jak również w siedmiu naszych lokalizacjach w Polsce. Zachęcamy do wysłania zapytania.
 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie a w przypadku skierowania zapytania ofertowego - w celu przesłania oferty. ROZWIŃ >

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana przekazanych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego jest Green Class sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Kaweckiej 4, 03-029 Warszawa (dalej: Administrator).
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie a w przypadku skierowania zapytania ofertowego - w celu przesłania oferty. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, adres e-mail.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia roszczeń). W przypadku skierowania zapytania ofertowego podstawą przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
6. Przekazywanie/ udostępnianie danych osobowych innym podmiotom. Pani / Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie stroną internetową, a także kancelariom prawnym, które obsługują administratora. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia dotyczących Pani / Pana wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
7. Jeżeli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w takim przypadku przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, wymaganych przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów.
9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych i otrzymania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w przypadkach opisanych w przepisach prawa), ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
10. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Źródło pozyskania Pani / Pana danych osobowych: formularz kontaktowy.